ارسال رمز عبور موقت به معنای پیش ثبت نام شما در سامانه پیام کوتاه می باشد برای تکمیل ثبت نام خود بایستی به سامانه وراد شوید.


برای اولین ورود،نام کاربری (شماره تلفن همراه) و رمز عبور را وراد کنید.

ورود